(17-18) Impossible schools

NL Brussel kampt met leegstaande kantoren en tegelijk is er een tekort aan schoolinfrastructuur. In de studio IMPOSSIBLE SCHOOLS vormen bestaande kantoorgebouwen de inzet van de herbestemming. Architectuur vormt de tool om het patrimonium te transformeren. De klas vormt het vertrekpunt om de plek te hertekenen.

EN Beside the problem of vacant office buildings in Brussels we fight the need for school infrastructure. For the studio IMPOSSIBLE SCHOOLS existing office buildings are the exit point and architecture is the tool to transform this patrimony. Following a bottom-up action that starts with the small scale: the class is the ultimate base to redesign the schoolenvironment.

NL

CONTEXT

Meer en meer kantoorgebouwen komen leeg te staan. Of de prognose van Erik Weldhoen (2014) klopt dat kantoorruimte in 2020 tot 0m² zal herleid worden, is af te wachten. Maar zeker is dat de heersende opvatting van individuele werkplekken sterk onder druk staat door nieuwe vormen van werken. Net zoals andere Europese steden kampt Brussel met een leegstandsproblematiek als het aankomt op kantoren. Dit terwijl volledige wijken in de stad monofunctioneel zijn ingericht. Zo is de Europese wijk in de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot de grootste kantoorwijk in Brussel. De invloed van lege kantoorruimtes op de stad wordt een feit.

Tegenover deze leegstand stelt zich in steden als Brussel de vraag naar extra schoolinfrastructuur. De groei van de steden impliceert een dwingend en dringend tekort aan extra klassen in de stedelijke omgeving van Brussel, Antwerpen en Gent. Hoe zien we dit tekort in te vullen met het oog op een kwalitatieve en inspirerende schoolomgeving? Denk daarbij aan de brede school in aansluiting met de buurt, en de stad; slim en meervoudig ruimtegebruik; kindvriendelijke inrichting van de ruimere schoolomgeving, nieuwe vormen van onderwijs, enzovoort.

PROGRAMMA

De studio IMPOSSIBLE SCHOOLS start vanuit de hypothese dat de vraag naar schoolinfrastructuren het aanbod aan vrije percelen overstijgt waardoor het bestaande patrimonium van Brussel moet aangesneden worden om te voldoen in extra onderwijsinfrastructuur voor de stad.

De bestaande kantoorgebouwen vormen de inzet. Architectuur vormt de tool om dit patrimonium te transformeren. De klas vormt het vertrekpunt om de plek te hertekenen. De neutrale open – en vaak ook generieke – ruimte van een kantoor wordt het speelveld om nieuwe onderwijsvormen ruimtelijk te ontwikkelen; het monofunctionele en anonieme karakter van de kantoorwijk vormt het kader. Publieke gebouwen definiëren immers niet enkel een manier van leven, maar bepalen ook de stad. In dat opzicht kan een project zowel radicaal als delicaat zijn in de manier waarop wordt omgaan met de context. Vast staat de beoogde precisie op vlak van taal, structuur en typologie.

 

EN

CONTEXT

More and more office buildings are abandoned. The prognose of Erik Weldhoen (2014) about the decrease of office spaces to 0m2 by 2020, is maybe too pessimistic. But obviously curent vision about individual workspaces is under big pressure through new workmethods. Probably like any other European city Brussels has a lot of vacant office buildings. More specifically a lot of districts are monofunctional organised in our capital. The European district for example has grown the last 20 years and became one of the biggest office districts in Brussels. The influence of vacant buildings on these districts and the city is a matter of record.

Beside the problem of empty buildings in Brussels we fight the need for school infrastructure. The expansion of the city implicates an urgent deficiency for classrooms in cities as Brussels, Gent, Antwerp,… How will we resolve this problem of deficiency with the intention of building  inspiring and qualitative schoolenvironments? Thinking of opening up schoolinfrastructures to  the neighbourhood and the city, building smart and multi-use spaces, develop new ways of education.

PROGRAM

De studio IMPOSSIBLE SCHOOLS starts from the hypothesis that the need for school infrastructure can not be filled by using free plots. So the reconversion within the existing urban fabric will be necessary to fulfil the need for schools in their cities

Existing office buildings are the exit point, architecture the tool to transform this patrimony. Following a bottom-up action that starts with the small scale: the class is the ultimate place to redesign the schoolenvironment. The often generic and open character of office buildings becomes our play field to develop spaces for tomorrows education. The project can be radical or delicate in the way it will deal with the context. The intended precision at the level of language, structure, typology will not be compromised.

Studenten werken aan visionaire projecten, met een concrete en gedetailleerde output over een specifieke site.


Students will work on visionary projects, with a concrete and detailed output on a specific site.