1718Densities

The goal of this studio is to designerly expore and research strategies of densification in the suburban areas around the city of Antwerp, in cooperation with the city counsel and 13 peripheral communities. These suburban areas are defined by their varied juxtaposition of industrial and residential components, with typical ribbon development, villages, big infrastructures and residue open landscape structures of different scales.

(english version below)

Tegen 2030 wordt in Vlaanderen een groei verwacht van 330.000 gezinnen. Deze worden beleidsmatig geprojecteerd thv de as Antwerpen-Brussel1. Om hieraan tegemoet te komen is vanuit de stad Antwerpen een stadsregionale samenwerking opgestart, (een samenwerking tussen de stad Antwerpen en 13 randgemeenten) om via ontwerpend onderzoek inzicht te verkrijgen omtrent hoe deze vraag kan worden opgevangen binnen de Zuidrand van Antwerpen.

Momenteel doet de randstedelijke zone zich voor als een sterk verstedelijkte regio opgespannen tussen stad en landschap en wordt ze gekenmerkt als een complexe nevenschikking van diverse ruimten en functies. Vooral de aanwezigheid van landschappelijke elementen maken dit gebied een uitgelezen plek om nieuwe architectuurtypologieën te exploreren.

In de studio wordt de densifiëring van schijnbaar perifere condities gebruikt als een hefboom om het stedelijk weefsel stapsgewijs te laten evolueren naar een weefsel waarin de open ruimte structuur een belangrijke rol speelt. De praktijk van het afwerken van het bouwblok wordt daarbij vervangen door alternatieve configuraties die de bouwblokken stapsgewijs open breken. Nieuwe ‘mogelijkheden’ worden daarbij onderzocht. Binnen het AOB wordt, als alternatief op het bouwblokkenboek van de stad Antwerpen (opgesteld in samenwerking met de studenten van de Universiteit Antwerpen), een alternatief compendium opgesteld voor stadsontwikkelingsmodellen die beter aansluiten bij de randstedelijke nevel.

Doel is om via individuele projecten te testen op welke wijze open ruimtestructuren kunnen ontwikkeld worden die aansluiten op de publieke ruimte en zo een nieuwe (groene) drager vormen voor stedelijke verdichting. Deze publieke ruimte kan daarbij ook functioneren als een gedeelde ruimte, een collectief en is niet steeds strikt publiek. Hierdoor kan ook de verwarrende configuratie, eigen aan de randstedelijke bebouwing, leesbaar gemaakt worden.

By 2030, Flanders expects a grow of 330.000 families, that are projected on the Antwerp – Brussels axis. In order to prepare for this evolution, the City of Antwerp has started an urban-regional cooperation to gain insight (through research by design) in how this issue can be resolved in the southern edge of Antwerp.

At the moment, the suburban zone presents itself as a strongly urbanized area in a tension between city and landscape and is defined by a complex juxtaposition of diverse spaces and functions. Especially the presence of landscape elements make this area an interesting place to explore new architectural typologies.

The studio uses the densification of seemingly peripheral conditions as leverage to make an evolution from the urban towards a tissue of open spatial structures. The realization of a building will be replaced by alternative configurations that open these buildings. New possibilities are hereby explored. Within the ADO, an alternative compendium for city developing models is designed that fits better with the suburban veil.

Goal is to use individual projects to test which open spatial structures can be developed to correspond to public space and to become new (green) carriers for urban densification. This public space can also function as a shared space, collective instead of strictly private. This would clarify the confusing configuration, which is typical for suburban buildings.

 

(English version below)


Het ontwerpend onderzoek wordt gebruikt om beleidsstrategieën te ontwikkelen binnen de interregionale samenwerking Zuidrand, om de steeds groeiende stedelijke druk op de randgemeenten te kaderen en te begeleiden.

Van de student wordt verwacht dat

– inzicht wordt gecreëerd in de mechanismen die deze verstedelijking teweegbrengen (mapping),

– een relevante case, een urgentie, wordt geanalyseerd en beschreven

– mbt de case een uitdagende visie wordt ontwikkeld waarbij densifiëring in het algemeen als hefboom kan worden gelezen voor de evolutie van de kwaliteit van het stedelijk (of naargelang de interpretatie; dorpelijk) weefsel in de randgebieden

(men kan hier uitgaan van een specifiek gekozen locatie (vb. enkele zones worden specifiek bevraagd door de enkele gemeenten,…) als thematiisch, (vb. appartementisering in centrumdorpelijke condities, densifiëring in open ruimtebegieden, herstructureing bouwblokken, ontwikkelen binnengebieden,…))

– een er een gepast antwoord op te bieden dat de intergemeentelijke samenwerking toelaat adequate beleidsstrategieën uit te kunnen destilleren. (ontwikkelen van nieuwe ontwerpstrategieën/mogelijkheden)

– Het project wordt uitgewerkt tot architecturaal detailniveau.The research by design is used to develop policy strategies for the regional cooperation Zuidrand, to frame and guide the growing urban pressure on the peripheral communities.


The student is expected to:

• Gain insight in the mechanisms that cause this densification (mapping)

• Analyse and describe a relevant and urgent case

• Develop a vision where densification is seen as leverage for the evolution of the quality of urban tissue in the peripheral communities

• Provide a suiting answer that permits the regional cooperation to develop adequate policy strategies

• Elaborate the project to the level of the architectural detail


 


No results found