Surrender – Resistance

Deze ontwerpstudio wil aan de student een moment van heroriëntering of reset aanbieden, een stilte voor de storm, met een ontwerpoefening die een vormgegeven reflectie is over een kritiek punt (technisch, vormelijk, inhoudelijk, …) naar keuze. Het ontwerp start met het detecteren van een kritiek punt van versnelling, vertraging, evolutie of transformatie – net binnen of net buiten de architectuur – en streeft naar een publieke opstelling (tentoonstelling) van het ontwerpresultaat. De leiddraad daarbij is het concept van overgave-weerstand.

This design studio wants to present the student with a moment of reorientation or reset, a calm before the storm, in the form of an exercise consisting of a designed reflection on a critical point (technical, formal, content, …) of his/her choosing. It starts with the detection of this critical point of acceleration, deceleration, evolution or transformation – just inside or just outside the perimeter of architecture – and strives to finalise with a public presentation (exhibition) of the outcome. The red thread through this all is the concept of surrender-resistance.

for English version see below

 

Deze derde editie wordt gerund door Thierry Berlemont en Wim Van der Vurst in een actief en generatief gesprek met Marc Godts. Net als de vorige twee edities gebeurt dit in nauwe samenwerking met l’Escaut(www.escaut.org)

 

Met deze ontwerpstudio MA1+MA2 willen we een moment van heroriëntering of reset aanbieden, een stilte voor de storm.

 

we nodigen je uit deze vrijplaats mee in te vullen, vanuit je eigen interesses, profiel en expertise of net daarbuiten, met een ontwerpoefening die tegelijk (technisch, vormelijk, inhoudelijk, …) een reflectie is:

 

hoe kunnen we als architect omgaan met fenomenen – ook deze zogenaamd buiten de architectuur –  die tot een kritiek punt leiden waar gekende wetmatigheden niet langer gelden ?

 

hoe voelen we ons in de confrontatie met dat kritieke punt ? hoe voelt het om deel te zijn van iets groter dan onszelf?

 

hoe kunnen we, vanuit een architecturaal standpunt, vormgeven aan een verhouding tot iets dat we niet noodzakelijk kunnen weten of kunnen vatten maar dat op zich sterk tijd-ruimtebepalend is ? wat zegt dit over nieuwe of bestaande verhoudingen?

 

en wat zegt dit over de mogelijke essentie(s) van architectuur of architectuurpraktijk ?

 

welke verantwoordelijkheid en drijfveer hebben we daarbij ? gaan we vol overgave mee in bepaalde bewegingen of bouwen we tegenbeweging en weerstand op?

 

de leidraad in dit proces van ontwerpmatige reflecties is het concept van overgave/weerstand

 

het doel hierbij is niet noodzakelijk een antwoord te formuleren maar een reflectie op te bouwen hoe we in en met architectuur weerstand of overgave kunnen vormgeven; hoe dit resultaat zelf ook weerstand of overgave kan oproepen, en op welk punt weerstand en overgave een onlosmakelijk geheel vormen

 

de ontwerpoefening vraagt de verworven vaardigheden op vlak van expressie, media, mixed media, technieken, theorie en architectuur met elkaar in dialoog te zetten en op dat vlak, doorheen het ontwerpen, aan expertise op te bouwen. Gezien de oefening ook naar standpunten en positionering vraagt van de architect ten aanzien van bepaalde bewegingen in architectuur, cultuur, natuur, maatschappij en techniek is het tevens een moment van herbronning en oriëntering naar en vanuit je specifieke band met architectuur, expertise- en interesseveld

 

het ontwerpen start met het detecteren van een kritiek punt van versnelling, vertraging, evolutie of transformatie en streeft naar een publieke opstelling (tentoonstelling) van het ontwerpresultaat

 

kernbegrippen: exponentialiteit, singulariteit, overgave, weerstand

 

TEAM

Thierry Berlemont

Wim Van der Vurst

+externe gasten: ROOM X PROJECT X, Marc Godts (EX-FLC) e.a

 

EN

This third edition will be run by Thierry Berlemont and Wim Van der Vurst in an active and generative conversation with Marc Godts. As with the previous editions, this happens in close collaboration with l’Escaut (www.escaut.org)

 

This design studio wants to present the student with a moment of reorientation or reset, a calm before the storm.

 

We invite you to join us in complementing this free haven with your own interests, profile and expertise, in the form of a design exercise that simultaneously is a (technical, formal, conceptual, …) reflection:

 

how can we, as architects, deal with phenomena – even those supposedly outside of architecture – that lead to a critical point (singularity) where known laws no longer apply?

 

which emotions arise in confrontation with this critical point? How does it feel to be part of something larger than ourselves?

 

how can we, from an architectural standpoint, give shape to a relationship with something that we do not necessarily understand but is highly space-time oriented? How does this new relationship change our perception of existing relationships, how does it lead to new ones?

 

what does all this reveal about the possible essence(s) of architecture or architectural practice?

 

which responsibility and motivation do we have regarding this? do we enthusiastically join the movement or do we build a counter movement and join the resistance?

 

The red thread running through this process of design-based reflections is the concept of surrender / resistance.

 

The goal is not necessarily to formulate an answer but to build up a reflection on how we can, through architecture, give shape to submission or resistance; how this result itself can evoke resistance or surrender, and at what point resistance and surrender become an inseparable whole.

 

The design exercise requires a dialogue between acquired skills in expression, media, mixed media, techniques and theory and architecture and attempts to build expertise through the act of designing itself. As the exercise also questions the position of the architect in respect to certain movements in architecture, culture, nature, society and technology, it simultaneously acts as an opportunity for the resourcing and the reorientation of your specific link with architecture, expertise and interest field.

 

The design starts with the detection of a critical point of acceleration, deceleration, evolution or transformation, aiming for a public arrangement (exhibition) of the outcome

 

key concepts: exponentiality, singularity, surrender, resistance

 

TEAM

Thierry Berlemont

Wim Van der Vurst

+ external guests: ROOM X PROJECT X, Marc Godts (EX-FLC) a.o.

No results found